لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
دنا
Dena
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره*** موعد تحویل ۶۰ روزه (کد :74158)
۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره*** موعد تحویل ۶۰ روزه (کد :74159)
۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74104)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74105)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74138)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۴,۵۷۷,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74124)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74125)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۵,۴۹۰,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74139)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۴,۵۷۷,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي دي 95 بخشنامه 3719*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74005)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۴,۵۷۷,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي دي 95 بخشنامه 3719*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۶(کد :74012)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۴,۵۷۷,۰۰۰  خرید