سربرگسمند
Samand
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62187)
نامحدود ۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰  ۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62188)
نامحدود ۳۱۲,۷۸۰,۰۰۰  ۳۱۲,۷۸۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29211 سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62189)
نامحدود ۳۰۲,۴۴۷,۰۰۰  ۳۰۲,۴۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62190)
نامحدود ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62191)
نامحدود ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰  ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62278)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۱۲,۷۸۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62279)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 با EOBD - کلاس: 29339 سمند ال ايكس سال بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 با EOBD *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62280)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62296)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۱۲,۷۸۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62297)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 با EOBD - کلاس: 29339 سمند ال ايكس سال بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 با EOBD *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62298)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مهر94 بخشنامه3525*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل ارديبهشت ۱۳۹۵ (کد : 62314)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مهر94 بخشنامه3525*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 62321)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** بخشنامه فروش اعتباري مهر94 بخشنامه 3522*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61961)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴۲,۰۶۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29211 سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** بخشنامه فروش اعتباري مهر94 بخشنامه 3522*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61962)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۵,۳۴۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** بخشنامه فروش اعتباري مهر94 بخشنامه 3522*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61963)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰  ۳۲۲,۸۶۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** شرايط فروش اعتباري ليزينگ شهر مهرماه94 بخشنامه 3519*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 61952)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰  ۳۲۰,۶۶۰,۰۰۰