سربرگسمند
Samand
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و 4 بهينه - کلاس: 57310 سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و 4 بهينه *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي دو ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۲۰ روزه (کد : 69920)
نامحدود ۲۷۵,۷۳۱,۰۰۰  ۲۷۵,۷۳۱,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 69923)
نامحدود ۳۰۲,۶۷۹,۰۰۰  ۳۰۲,۶۷۹,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۴۵ روزه (کد : 69921)
نامحدود ۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰  ۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۴۵ روزه (کد : 69922)
نامحدود ۳۰۱,۰۸۱,۰۰۰  ۳۰۱,۰۸۱,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69799)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69800)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۰۸۱,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69801)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۲,۶۷۹,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69820)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69821)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۰۸۱,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69822)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۲,۶۷۹,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مرداد 95 بخشنامه 3649*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۵ (کد : 69883)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۷۹,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مرداد 95 بخشنامه 3649*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل ارديبهشت ۱۳۹۶ (کد : 69890)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۷۹,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌اعتباري‌ مرداد 95 بخشنامه 3653*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 69845)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۴,۸۴۵,۰۰۰  ۳۴۵,۹۲۵,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش‌اعتباري‌ مرداد 95 بخشنامه 3653*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 69843)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۴,۰۴۵,۰۰۰  ۳۴۴,۱۲۵,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش‌اعتباري‌ مرداد 95 بخشنامه 3653*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 69844)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مبلغ ۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مبلغ ۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبلغ ۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ مبلغ ۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۶۶,۱۴۵,۰۰۰  ۳۷۱,۱۴۴,۰۰۰