سربرگسمند
Samand
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29211 سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري آذرماه 94 بخشنامه 3551*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 63865)
نامحدود ۳۰۲,۴۴۷,۰۰۰  ۳۰۲,۴۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش فوري آذرماه 94 بخشنامه 3551*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 63866)
نامحدود ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** شرايط فروش فوري آذرماه 94 بخشنامه 3551*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 63867)
نامحدود ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰  ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰ 
سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 57310 سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري آذرماه 94 بخشنامه 3551*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي دو ستاره *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 63868)
نامحدود ۲۷۴,۳۹۷,۰۰۰  ۲۷۴,۳۹۷,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 63924)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۰,۸۰۱,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 63925)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 63926)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۵ (کد : 63942)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۰,۸۰۱,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۵ (کد : 63943)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۷۴۷,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** پيش فروش عادي آذر 94 بخشنامه 3549*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۵ (کد : 63944)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۳۴۵,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي آذر 94 بخشنامه 3550*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۵ (کد : 63906)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي آذر 94 بخشنامه 3550*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 63913)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۸,۴۴۵,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29211 سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري آذرماه94 بخشنامه3552*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 63959)
شرايط پرداخت شامل ۵ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۵۶۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۵۶۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۳۶,۵۶۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۵۶۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۵۶۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰  ۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري آذرماه94 بخشنامه3552*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 63960)
شرايط پرداخت شامل ۵ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰  ۳۳۳,۸۵۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو 4 با EOBD *** شرايط فروش اعتباري آذرماه94 بخشنامه3552*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 63961)
شرايط پرداخت شامل ۵ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰  ۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰ 
سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 57310 سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش اعتباري آذرماه94 بخشنامه3552*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي دو ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 63962)
شرايط پرداخت شامل ۵ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۳,۱۷۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۳,۱۷۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۳۳,۱۷۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۳,۱۷۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۳۳,۱۷۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۵۰,۰۰۰