سربرگپژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري تيرماه 95 بخشنامه 3636*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۲۰ روزه (کد : 68908)
نامحدود ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش فوري تيرماه 95 بخشنامه 3636*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۲۰ روزه (کد : 68909)
نامحدود ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري تيرماه 95 بخشنامه 3636*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 68910)
نامحدود ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۵ (کد : 68824)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۵ (کد : 68825)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۵ (کد : 68826)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۵ (کد : 68865)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 68846)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 68847)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 68848)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي تير95 بخشنامه3637*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 68866)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي تير 95 بخشنامه3638*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۵ (کد : 68942)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي تير 95 بخشنامه3638*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۶ (کد : 68949)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌اعتباري‌ تير95 بخشنامه3635*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 68956)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰  ۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش‌اعتباري‌ تير95 بخشنامه3635*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 68957)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰  ۳۴۹,۳۸۰,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌اعتباري‌ تير95 بخشنامه3635*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 68958)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۵۲,۷۶۰,۰۰۰