سربرگپژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** بخشنامه فروش فوري شهريور ماه 94 بخشنامه 3504*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61062)
نامحدود ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** بخشنامه فروش فوري شهريور ماه 94 بخشنامه 3504*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61063)
نامحدود ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰  ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** بخشنامه فروش فوري شهريور ماه 94 بخشنامه 3504*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 61064)
نامحدود ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۴ (کد : 61102)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۴ (کد : 61103)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۴ (کد : 61104)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 61121)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 61122)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 61123)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 61173)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۹,۲۵۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** بخشنامه پيش فروش عادي شهريور 94 - گوياي 3503*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن وياتجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف گرددو يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود،دعوتنامه براساس خودروي تغييريافته صادر خواهد شد. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 61174)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۹,۲۵۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي شهريور94 بخشنامه 3505*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۵ (کد : 61137)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي شهريور94 بخشنامه 3505*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 61144)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** جدول فروش نقد و اقساط شركت ليزينگ شهر بخشنامه 3501*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 61255)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۱۲۱,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** بخشنامه فروش اعتباري شهريور 94 بخشنامه 3502*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 61150)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۳۲,۰۶۲,۰۰۰