سربرگلیست قیمت شهریور ماه محصولات ایران خودروجشنواره تابستانه فروش اعتباری رانا
پژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري شهريور 95 بخشنامه 3667*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 70609)
نامحدود ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري شهريور 95 بخشنامه 3667*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 70610)
نامحدود ۳۰۸,۷۳۶,۰۰۰  ۳۰۸,۷۳۶,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 70736)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 70737)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۷۳۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 70777)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۵ (کد : 70758)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۵ (کد : 70759)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۷۳۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي شهريور 95 بخشنامه3666*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۵ (کد : 70778)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي شهريور 95 بخشنامه 3663*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۵ (کد : 70682)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي شهريور 95 بخشنامه 3663*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل خرداد ۱۳۹۶ (کد : 70689)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۸۴,۰۰۰